Myourlife.pl – artykuły, informacje, wiadomości
Dom

Jak przebiega przygotowanie projektu zagospodarowania działki?

Jednym z kluczowych dokumentów, jakie muszą zostać przedstawione przed otrzymaniem pozwolenia na budowę, jest projekt zagospodarowania działki. Nie ma tu znaczenia, czy działka będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego, czy decyzją o warunkach zabudowy – w obu tych przypadkach sporządzenie go jest konieczne. Bez projektu dokumentacja będzie niekompletna, a tym samym nie zostanie wydana zgoda na budowę. Projekt musi zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, najlepiej jeśli będzie to architekt opracowujący projekt architektoniczny budynku.

Aktualizacja mapy

Projekt zagospodarowania terenu z reguły wykonuje się na kopii mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000. Często się jednak okazuje, że przygotowany przez urzędników wypis z mapy nie będzie miał pokrycia ze stanem faktycznym. Dlatego też w takim przypadku należy zacząć od zatrudnienia geodety, który zweryfikuje dokumenty i dokona koniecznych korekt. Modyfikacje mogą być związane między innymi z granicami działki, elementami uzbrojenia terenu czy zabudową na sąsiednich działkach. Mapę, po naniesieniu wszystkich poprawek należy przedłożyć w wydziale geodezyjnym, po jej akceptacji można ją będzie wykorzystać do celów projektowych.

Wpływ warunków zabudowy

Na to, jak może wyglądać budynek na działce, w dużej mierze wpływa plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Podczas planowania należy wziąć między innymi pod uwagę wymagane przepisami minimalne odległości od dróg i ulic, granic działek, sąsiedniej zabudowy czy linii energetycznych. Decyzja o warunkach zabudowy określa także precyzyjnie, jakie gabaryty może mieć sam budynek, dotyczy to jego powierzchni, wysokości czy kąta nachylenia dachu. Dodatkowo wspomniane regulacje obejmują także dostęp do mediów oraz dostęp do drogi publicznej. Podsumowując można stwierdzić, że plan miejscowy lub WZ-tka determinują, jaki budynek można na danej działce postawić.

Przygotowanie projektu

Żeby projekt zagospodarowania terenu został zaakceptowany, to poza koniecznością sporządzenia go na kopii mapy musi on spełniać szereg innych warunków. Przede wszystkim powinien pokazywać granice działki, wraz z obrysem już istniejących oraz planowanych obiektów. Kolejnym istotnym elementem jest opracowanie sieci uzbrojenia terenu, czyli zaplanowanie wszystkich przyłączy i przebiegu instalacji na działce. Bardzo ważne jest zapewnienie odprowadzenia ścieków, jeśli na danym terenie nie ma kanalizacji, to należy uwzględnić szambo albo oczyszczalnię. Na planie należy także przedstawić układ zieleni i układ komunikacyjny.

Integralną częścią projektu jest część opisowa, zawierająca uzupełnienie zaprezentowanych na mapie informacji. W niej między innymi powinien się znaleźć wykaz poszczególnych rodzajów powierzchni, czyli budynków, dróg, parkingów, chodników oraz zieleni. Bardzo ważne jest także odpowiednie usytuowanie projektowanego budynku, które powinno zapewnić odpowiednią wygodę i komfort użytkowania. Przede wszystkim dotyczy to doświetlenia poszczególnych pomieszczeń, dlatego należy je rozłożyć na właściwych miejscach na działce.

Powiązane wpisy

Jak poprawić jakość sygnału anteny satelitarnej?

admin

Zamarznięte rynny i rury spustowe – co robić?

admin

Co warto wiedzieć o operacie szacunkowym nieruchomości?

admin